Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

spoločnosti

Štefan Široký – Kovoinox
Borová 118,919 61 Slovensko
IČO: 37 571 451
DIČ: 1020347779
IČ DPH: SK1020347779

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 207-6409

 

V tomto dokumente by sme vás chceli informovať o zásadách, podľa ktorých spracovávame vaše osobné údaje a analyzujeme niektoré aspekty správania návštevníkov našich webových stránok a o vašich právach s týmto súvisiacich.

Ochrana vašich osobných údajov a vášho súkromia je pre nás skutočne dôležitá, preto s vašimi osobnými údajmi nakladáme s dôslednou starostlivosťou a v súlade s platnými právnymi predpismi dbáme o ich náležitú ochranu.

Tieto informácie si, prosíme, pozorne prečítajte. Vždy, keď od vás získavame vaše osobné údaje, odkazujeme sa na tieto zásady a umožňujeme vám si tieto zásady prečítať. Snažili sme sa o to, aby tieto zásady boli čo najzrozumiteľnejšie. Pokiaľ by vám aj napriek tomu bolo niečo nejasné, neváhajte sa na nás obrátiť s otázkou alebo pripomienkou, radi vám kedykoľvek pojem alebo pasáž vysvetlíme.

Tieto zásady sú účinné od 25. mája 2018.

Kontaktné údaje firmy Kovoinox :
Adresa: Cukrová 6, Trnava 91701 Slovensko
Telefón: +421 950 427 860
E-mail: obchod@kovoinox.sk
Prevádzková doba: Po – Pia od 8:00 do 16:30

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov? 
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame? 
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje? 
 7. Komu sú osobné údaje sprístupnené ?
 8. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 
 9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca vašich osobných údajov podnikateľ : Štefan Široký – Kovoinox .

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

■ Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska, údaje na fyzickú osobu podnikateľa – obchodné meno IČO,

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

■ Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,

■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

5. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa vám snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

7. KOMU SÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ?

Vaše osobné údaje sú sprístupnené predovšetkým našim zamestnancom, ktorí tieto údaje potrebujú pre to, aby sme vám mohli poskytovať naše výrobky a služby. Partneri, ktorým vaše osobné údaje zverujeme, veľmi starostlivo vyberáme.

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú prepravu výrobkov. Aby sme vám mohli dodávať naše výrobky, využívame služby dopravcov.
 • Partneri, ktorým poskytujeme údaje s cieľom analýzy návštevnosti našich webových stránok, vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií
 • Snažíme sa, aby váš zážitok z používania našich webových stránok bol čo najpríjemnejší. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorí uskutočňujú analýzy návštevnosti a vášho správania na našich webových stránkach. Vďaka týmto partnerom máme informácie o tom, ktorá časť našich webových stránok nie je zrozumiteľná, kde prípadne hľadáte požadované informácie a či ich nachádzate, na ktoré ponuky na našich webových stránkach ste klikli a pod. Na základe týchto informácií potom naše webové stránky pravidelne vylepšujeme.

Aby eshop kovoinoxshop.sk mohol poriadne fungovať a poskytovať vám svoje služby, musíme spolupracovať s množstvom partnerov, ktorí nám poskytujú svoje služby, zaisťujú technickú prevádzku určitej služby alebo prevádzkujú technológie, ktoré pre naše služby využívame. Typicky ide o tieto kategórie partnerov:- – poskytovatelia informačných a komunikačných služieb a hostingu vrátane cloudových úložísk,

 • poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webových stránok,
 • poskytovatelia analytických služieb,
 • poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
 • poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu,
 • prevádzkovatelia sociálnych sietí,
 • poskytovatelia právnych služieb, advokáti,
 • poskytovatelia tlačových a poštových služieb, vrátane kuriérov,
 • partneri spolupracujúci s nami vo vernostných programoch, pri usporadúvaní konferencií, seminárov a iných akcií
 • partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
 • Na dosiahnutie čo najlepšieho zážitku pri návšteve našich webových stránok vám budeme poskytovať relevantné informácie, odporúčať služby, zasielať vám pripomenutia objednávok ponechaných v nákupnom košíku. Všetky tieto služby sú založené na vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na aké položky na našom webe klikáte a aké informácie ste nám poskytli.
 • Na zaistenie, že sa naša reklama bude zobrazovať relevantnému publiku, zdieľame vaše osobné údaje, a to vrátane e-mailovej adresy, s prevádzkovateľmi technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu.
 • Osobné údaje sprístupňujeme v prípade vymáhania práva, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo je to nevyhnutné z dôvodu prevencie, odhaľovania a stíhania trestných činov a podvodov, prípadne ak sme inak zo zákona povinní tak učiniť.
 • Môže ísť o orgány činné v trestnom konaní (Polícia, štátne zastupiteľstvá a súdy) alebo finančné úrady.
 • Odovzdávanie osobných údajov týmto príjemcom neprebieha pravidelne ale len náhodne, najmä ak to vyžaduje zákon.

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť Štefan Široký – Kovoinox má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 950 427 860

poslaním e-mailu na adresu: obchod@kovoinox.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Štefan Široký – Kovoinox, Borová 118, 919 61 Borová .

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

9. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a IČO, aby sme vás vedeli identifikovať..

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.

■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.